BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Thursday, June 11, 2009

KEFAHAMAN YANG SEMPURNA & BENAR

1.Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Ia adalah negara dan tanahair, pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan keadilan, kebendaan dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana juga ia adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih.

2.Al-Quraan yang mulia dan sunnah rasul yang suci adalah tempat kembali setiap muslim untuk memahami hukum-hukum islam. Ia harus memahami al-quraan sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab, tanpa takalluf (memaksakan diri) dan ta’assuf (serampangan). Selanjutnya ia memahami sunnah yang suci melalui rijalul hadis (perawi hadis) yang terpercaya.

3.Iman yang tulus, ibadah yang benar, dan mujahadah (kesungguhan dalam beribadah) adalah cahaya dan kenikmatan yang ditanamkan Allah di hati hambaNya yang Dia dikehendaki. Sedangkan ilham, lintasan perasaan, ketersingkapan (rahsia alam) dan mimpi ia bukan sebahagian dalil hukum-hukum syariat. Ia juga boleh dianggap dalil dengan syarat tidak bertentangan dengan hukukm-hukum agama dan teks-teksnya.

4.Jampi, mentera, guna-guna, ramalan, perdukunan, penyingkapan perkara-perkara ghaib, dan seumpamanya adalah kemungkaran yang harus diperangi kecuali mentera dari ayat al-quraan atau ada riwayat dari Rasulullah SAW

5.Pendapat imam atau wakilnya tentang sesuatu yang tiada teks hukumnya tentang sesuatu yang mengandungi yang berbagai bentuk interpretasi dan mengenai sesuatu yang membawa kemaslahatan umum, boleh diamalkan sepanjang tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah umum syariat. Ia mungkin berubah seiring dengan perubahan situasi, kondisi, dan tradisi setempat. Yang prinsip, ibadah itu diamalkan dengan kepasrahan total tanpa mempertimbangkan makna. Sedangkan dalam urusan selain ibadah (adat istiadat) maka harus mempertimbangkan maksud dan tujuannya.

6.Setiap orang boleh diambil atau ditolak kata-katanya kecuali masing-masing dari mereka memiliki keutamaannya sebagai al-maksum (Rasulullah SAW). Setiap yang datang dari kalangan salaf dan sesuai dengan kitab dan sunnah, kita terima. Jika tidak sesuai dengannya maka kitabullah dan sunnah rasulNya lebih utama diikuti. Namun demikian, kita tidak boleh melontarkan kepada orang-orang oleh sebab sesuatu yang diperselisihkan dengannya, kata-kata caci maki dan celaan. Kita serahkan sahaja kepada niat mereka, dan mereka berlalu dengan amal-amalnya.

7.Setiap muslim yang belum mencapai kemampuan telaah terhadap dalil-dalil hukum furu’ (cabang) hendaklah mengikuti ulama. Meskipun demikian, alangkah baiknya ia berusaha semampu yang dia lakukan untuk mempelajari dalil-dalilnya. Hendakknya dia menerima setiap masukan yang disertai dengan dalil selama ia percaya dengan kebolehan orang yang memberi masukan itu. Dan hendaknya ia menyempurnakan kekurangannya dalam hal ilmu pengetahuan jika ia termasuk orang pandai hingga mencapai darjat pentelaah.

8.Khilaf dalam masalah fiqih furu’ hendaknya tidak menjadi faktor pemecah belah dalam agama, tidak menyebabkan permusuhan juga kebencian. Setiap mujtahid mendapatkan pahalanya. Sermentara itu tidak ada larangan melakukan studi ilmiah yang jujur terhadap persoalan khilafiah dalam naungan kasih sayang dan saling membantu kerana Allah untuk menuju kepada kebenaran. Semua itu tanpa melahirkan sikap egois dan fanatik.

9.Setiap masalah yang amal yang tidak dibangunkan atasnya sehingga menimbulkan perbincangan yang tidak perlu adalah kegiatan yang dilarang secara syarie. Misalnya memperbincangkan berbagai hukum tentang masalah yang tidak benar-benar terjadi atau memperbincangkan makna ayat-ayat al-quraan yang kandungan maknanya tidak difahami akal fikiran, memperbincangkan perihal perbandingan keutamaan atau perselisihan yang terjadi diantara para sahabat padahal masing-masing dari mereka memiliki keutamaannya sebagai sahabat nabi dan pahala niatnya. Dengan takwil (menafsirkan baik perilaku para sahabat) kita terlepas dari persoalan.

10.Makrifah kepada Allah dengan sikap tauhid dan penyucian zatnNYa adalah setinggi-tinggi tingkatan akidah islam. Sedangkan mengenai ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sohihi tentangnya serta berbagai keterangan mutasyabihat yang berhubungan dengannya, kita cukup mengimaninya sebagaimana adanya tanpa takwil dan ta’tyil serta tidak memperuncing perbezaan yang terjadi diantara para ulama. Kita mempercukupkan diri dengan keterangan yang ada, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mempercukupkan diri dengannya.

11.Dan orang-rang yang mendalami ilmunya berkata
“ kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami”
(ali-Imran: 7)

12.Setiap bid’ah dalam agama Allah yang tidak ada sandarannya tetapi dianggap baik oleh hawa nafsu manusia baik berupa penambahan maupun pengurangan adalah kesesatan yang wajib diperangi dan dihancurkan dengan menggunakan cara yang sebaik-baiknya supaya tidak menimbulkan bid’ah lain yang lebih parah.

13.Perbezaan pendapat dalam masalah bid’ad idhofiah, bid’ah tarkiah dan iltizam terhadap ibadah mutlaqah (yang tidak ditetapkan baik cara maupun waktunya) adalah perbezaan dalam masalah fiqih. Setiap orang mempunyai pendapat sendiri. Namun tidaklah mengapa jika dilakukan penelitian untuk mendapatkan hakikatnya dangan dalil dan bukti-bukti.

14.Cinta kepada orang-orang yang soleh, memberikan penghormatan kepadanya dan memuji kerana perilaku baiknya adalah sebahagian dari taqarrub kepada Allah SWT. Sedangkan para wali adalah adalah mereka yang disebutkan dalam firmanNya: “ iaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertaqwa” . Karamah pada mereka itu benar terjadi jika memenuhi syarat-syarat syarienya. Itu semua dengan suatu keyakinan bahawa mereka mendapat redha Allah, tidak memiliki mudharat dan munafaat bagi dirinya baik ketika masih hidup maupun setelah mati apalagi bagi orang-orang lain.

15.Ziarah kubur, siapapun adalah sunnah yang disyariatkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi meminta pertolongan kepada penghuni kubur siapapun mereka, berdoa kepadanya, memohon pemenuhan hajat baik dari jarak dekat maupun jarak jauh, bernazar untuknya, membangunkan kuburnya, menutupinya dengan simen, memberi penerangan, mengusapnya untuk mendapat barakah, bersumpah dengan selain nama Allah dan segala sesuatu yang serupa dengannya adalah bid’ah besar yang wajib diperangi. Juga janganlah mencari takwil terhadap berbagai perilaku itu demi menutup pintu fitnah yang lebih parah lagi.

16.Doa, apabila diiringi tawassul kepada Allah dengan salah satu makhlukNya adalah perselisihan furu’ menyangkut tatacara berdoa bukan termasuk masalah aqidah. Istilah (keliru) yang sudah mentradisi tidak mengubah hakikat hukum syarienya akan tetapi ia harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan syariat itu dan kita berpedoman dengannya. Disamping itu kita harus berhati-hati terhadap berbagai istilah yang menipu yang sering digunakan dalam pembahasan masalah dunia dan agama. Ibrah itu ada pada maksud makna (essensi) dibalik suatu nama bukan pada nama itu sendiri.

17.Aqidah adalah asas aktiviti hati lebih penting dari aktiviti fisikal, namun usaha menyempurnakan keduanya merupakan tuntutan syariat meskipun kadar tuntutan masing-masingnya berbeza.

18.Islam itu membebaskan akal fikiran, menghimbaunya untuk melakukan telaah terhadap alam, mengangkat darjat ilmu dan ulamanya sekaligus dan menyambut hadirnya segala sesuatu yang melahirkan maslahat dan manfaat. “Hikmah adalah barang yang hilang milik orang yang beriman (mukmin). Barangsiapa yang mndapatkannya, ia adalah orang yang paling berhak ke atasnya”.

19.Pandangan syarie dan pandangan lojik memiliki bidangnya masing-masing yang saling tidak dapat memasuki secara sempurna. Namun demikian keduanya tidak pernah berbeza dalam masalah yang qath’i (absolute). Hakikat ilmiah yang benar tidak mungkin bertentangan dengan kaedah-kaedah syariat yang tsabitah, jelas. Sesuatu yang zhanni (dapat diinterpretasikan) harus ditafsirkan agar sesuai dengan yang qath’i. Jika yang berhadapan adalah dua hal yang sama-sama zhanni, maka pandangan yang syarie lebih utama untuk diikuti sampai logik mendapatkan legality kebenarannya atau gugur samasekali.

20.Kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim yang telah mengikrarkan dua kalimah syahadah, mengamalkan kandunggannya dan menunuaikan kewajipan-kewajipannya baik kerana lontaran pendapat maupun kerana kemaksiatannya kecuali jika dia mengatakan kata-kata kufur, mengingkari sesuatu yang telah diakui sebagai prinsip dari agama, mendustakan secara terang-terangan al-quraan, menafsirkannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaedah bahasa Arab atau berbuat sesuatu yang tidak mungkin dinterpretasikan dengan yang lain kecuali dengan tindakan kufur.

METHOD
Untuk mencapai kefahaman yang sempurna lebih kepada menggunakan metod kuliah dan diskusi tentang bahan-bahan yang berkaitan.Supaya proses tarbiyyah lebih berkesan biasanya diberi tugasan membaca, menghafal,presentasi bahan dan berdiskusi.Permasalahan-permasalahan terkini dan yang berkaitan dengan isu kefahaman di atas juga disampaikan melalui aspek kognitif (akal,kefahaman,pemikiran dan analisis).Beberapa metod yang digunakan adalah :
• Penyampaian bahan
• Kuliah
• Diskusi
• Permaslahan terkini
• Latihan
• Hafalan
• Presentasi

BAHAN
Bahan yang diberikan untuk mencapai Al-Fahm Asy Syamil terdiri daripada beberapa modul diantaranya adalah :
• Bab 1 – Ma’na Asy-Syahadatain
• Bab2 – Ma’rifatullah
• Bab 3 – Ma’rifah Ar-Rasul
• Bab 4 – Ma’rifah Al-Islam
• Bab 5 – Ma’rifah Al-Insan
• Bab 6 – Ma’rifah Al-Quran

TUJUAN TARBIYAH

Setelah memiliki persepsi yang benar – selanjutnya meminta peserta tarbiyyah melakukan interaksi dengan Islam dalam empat bentuk :
1. Interaksi dengan hati yang membentuk aqidah – kemampuan berikhlas diri,menghambakan diri kepada Allah SWT. dan menolak segala bentuk kezaliman.
2. Interaksi dengan akal yang membentuk fikrah – tanda- tandanya menjadikan al-Quran sebagai landasan berfikir.
3. Interaksi dengan perasaan yang membentuk kesedaran Islami – tanda-tandanya menyukai hal-hal yang mendekatkan manusia kepada Allah SWT dan membenci hal-hal yang menjauhkan manusia kepada Allah SWT.
4. Interaksi dengan perbuatan yang melahirkan akhlak yang lurus – tanda-tandanya tingkahlaku yang sesuai dengan tuntutan al-Quran.

Peribadi Muslim yang telah terbentuk perlu ditingkatkan menjadi peribadi Da’i – ditahap ini peserta tarbiyyah sudah dilibatkan dalam harakah dan diberikan maklumat mengenai kondisi umat Islam kini serta musuh-musuh Islam yang telah merosakkan kehidupan umat – diperkenalkan fiqhud dakwah.
Disampaikan juga bahan-bahan mengenai pertarungan antara haq dan batil – mempunyai kesediaan untuk melaksanakan jihad – pembentukan ini ke arah melahirkan para murabbi yang unggul menjadi tauladan ditengah kehidupan umat.

Wednesday, June 10, 2009

Membentuk keperibadian Muslim dan Da’i

Hal utama yang mesti dilakukan oleh umat Islam kini – berusaha semaksima mungkin kembali kepada ajaran Islam – dimulai dari diri sendiri,keluarga,dan selanjutnya membentuk masyarakat Islam.
Firman Allah SWT :
“Wahai orang-orang yang beriman,bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri(Islam)” (Al-Imran : 102)

Tarbiyyah adalah solusi yang mampu menyelamatkan Muslim – media untuk pembentukan peribadi,keluarga dan masyarakat Islam.
Tarbiyyah merupakan satu kewajiban dari Allah SWT kepada umat Islam.
Pembinaan yang terus menerus serta adanya kaderisasi – jalan untuk membentuk umat yang Islami.
Firman Allah SWT :
“Dan hendaklah ada di antara kamu satu umat yang mengajak kepada kebaikan,yang menyuruh mengerjakan ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar.Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Al-Imran:104)

Rasulullah SAW. telah mencontohkan bagaimana melakukan pembentukan peribadi Muslim dan Da’I terhadap kaum Muslimin serta mengamalkan manhaj yang digunakan untuk pembinaan tersebut.
Pembinaan ini haruslah dalam konteks TARBIYYAH ISLAMIAH HARAKIAH.
Menyorot kembali kepada pentarbiyyahan oleh Al-Imam As-Syahid Hassan Al-Banna,mujaddid yang berjaya memahami fiqhud dakwah dan tarbiyyah Rasulullah SAW.
Perlunya kepada suatu dakwah dan tarbiyyah yang bersistem,kemas dan cekap – manhaj.
“Jalan yang jelas,menjadi batu tanda gerak jemaah.Strategi-strategi yang ditentukan oleh jemaah secara detail.”(Maksud manhaj)
Untuk mencapai tujuan tarbiyah dengan baik diperlukan lima (5) komponen penting:
- Manhaj Tarbiyah yg jelas
- Muwajih yg berkualiti
- Pengembangan teknologi pembelajaran
- Pengembangan sarana tarbiyah
- Kemampuan penguasaan tarbiyah yg tidak hanya setakat boleh tetapi mampu dengan mantap
Tarbiyah membawa pengertian sebagai “ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (kata-kata) maupun ecara tidak langsung (ketauladanan dan saranan lain) untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik

Secara globalnya tarbiyah islamiah bertujuan untuk membangun keperibadian islam yg integral dari segala aspek dan bidangnya. Khususnya aqidah, ibadah, ilmu pengetahuan, budaya, akhlak, perilaku, pergerakan, keorganisasian dan pengurusan sehingga seluruh kegiatan tarbiyah akan mengembangkan potensi rohani, jasmani dan akal fikiran manusia
Tujuan akhir tarbiyah adalah untuk menyiapkan seseorang untuk dapat memikul tanggungjawab dakwah dan menghadapi rintangan dalam dakwah

PENGENALAN

• Persoalan besar – kelemahan UTAMA umat Islam kini
– tidak adanya kebiasaan dan budaya tarbiyyah dalam kehidupan seharian mereka
– tiada kekuatan roh yang menjiwai aktiviti kehidupan mereka.
• Generasi zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya – menjadikan tarbiyyah sebahagian dari kehidupan mereka – menjadi contoh konkrit hidupnya roh tarbiyyah dalam satu masyarakat.
• Allah SWT membimbing,memimpin mereka menjadi umat terbaik, pilihan – gerak aktiviti mereka adalah penghayatan dan pengamalan al-Quran – melaksanakan suatu pola pendidikan yang paling benar dan tepat. Pola (model) pendidikan quraani yang “perfect” dalam seluruh hidup dan pembangunan jiwa insan.
• Firman Allah SWT :
“…Tetapi jadilah kalian orang-orang Rabbani,disebabkan kamu selalu mengajarkan al-Quran dan disebabkan kamu sentiasa mempelajarinya.”
(Al-Imran : 79)
• Rasulullah SAW menerima al-Quran dan mendidik para sahabatnya selama 23 tahun – Iqamatud Dien – setiap peristiwa, kesukaran, penderitaan merupakan proses interaksi mereka dengan al-Quran – roh,akal dan amalan hidup mereka terus berkembang menuju kesempurnaan kualiti dengan bimbingan dan petunjuk Allah SWT. Tanpa perjuangan dan jihad Qur’ani masyarakat Islam tidak akan tertegak.
• Dalam masyarakat berlaku kerja dakwah/tarbiyyah tetapi masih dalam bentuk yang juz’ie,tidak syamil dan mutakamil.
• Dakwah dan tarbiyyah difahami sekadar ceramah atau majlis ilmu – tidak ke arah pembentukan peribadi-peribadi dan peningkatan potensi-potensi ke arah melahirkan satu sistem daN terus tertegaknya syariah di kalangan mereka secara meluas sehingga menjana suatu kehidupan masyarakat yang melata diseluruh bumi.

PEMBUKA KATA

Assalamualaikum,
Saudara/Saudari yang saya muliakan, pernahkah kita terfikir sejanak tentang persoalan dibawah.

1. Setakat manakah kefahaman ku tentang Islam?
2. Apakah hakikat ibadah ku terhadap Allah?
3. Apakah corak yang mempengaruhi hidupku?
4. Adakah pemikiran ku masih dipengaruhi oleh unsur lain selain dari Al-Quran?
5. Adakah Jiwa Ku tenang?
6. Adakah aku Nampak masalah yang aku sedang hadapi dan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat sekeliling ku?
7. Kemana arah tujuanku? Dan apakah yang harus aku persiapkan?
8. Bagaimana mengatasi masalah umat islam hari ini?
9. Kenapa umat Islam lemah?

dan banyak lagi persoalan yang masih berlegar-legar dalam benak pemikiran kita, sama ada kita peduli atau tidak, ini lah hakikatnya. Hari demi hari kita semakin cinta pada dunia yang menjurus kapada peruntukan masa keseluruhannya terhadap kesenangan dunia.
• Sehingga kita semakin LUPA bahawa sesungguhnya ada Alam lain yang kekal selamanya
• Kita juga semakin LUPA setiap detik kita menghampiri maut bukan menjahuinya
• LUPA mempersiapkan diri untuk menemui ALLAH azawajala
• LUPA untuk ambil tahu apakah perkara minimum yang ALLAH redha dan insyallah dapat menempatkan kita kedalam syurga
• LUPA untuk muhasabah diri sejauh mana kita telah hanyut dari landasan keredhaan ALLAH

dan banyak lagi perkara yang kita lupa dan semakin lupa sehingga kita tidak menyedari bahawa kita semakin hanyut jauh dari dataran kebenaran. Tapi……
• Mana mungkin kita mengetahui dimana kedudukan kita disisi ALLAH
• Mana Mungkin kita mengetahui bagaimana mendapat keredhaan ALLAH
• Mana Mungkin kita mengetahui apakah perkara minimum yang melayakkan kita mendapat keredaan ALLAH.
• Mana Mungkin kita mengetahui sejauh manakah kita telah hanyut dan kearah mana
• Mana Mungkin kita mengetahui arah dan jalan pulang

dan banyak lagi, kerana sesungguhnya kita berada dalam kegelapan yang amat pekat. Kerana kita tidak mengetahui dimanakah sempadan, kerana kita tidak mengetahui apakah keutamaan yang harus dipersiapkan.

Persoalannya adakah kita mahu terus hidup dalam kegelapan dan kejahilan?

Bagaimanakah jalan penyelesaiannya iaitu memahami “ILMU ALLAH”

• Mempelajari Ilmu ALLAH dan mendidik masyarakat (Dakwah & Tarbiah)
• Mengetahui sempadan sepertimana rangka kerja madrasah Rasulullah
• Memurnikan Aqidah
• Mempelajari mengikut silibus yang teratur

Saudara/Saudari yang saya hormati sesungguhnya saya juga masih dalam peringkat pembelajaran, bukanlah tujuan saya untuk meyuruh anda melupakan dunia, tapi hanya untuk mengingatkan supaya kita dapat memandu dunia kearah yang haq, bukan dunia ini menjadi sebuah kapal mewah yang tak berkemudi, hanyut tanpa arah tujuan nescaya tidak akan sampai ke destinasi. Supaya dapat mengeluarkan kita dari belenggu masalah dan berada diatas masalah itu justeru dapatlah kita Nampak dan mengetahui masalah yang dihadapi oleh kita dan umat islam sekalian. Semoga cahaya keimanan dapat menyuluh kegelapan dan membawa kita pulang ke jalan ALLAH S.W.T

INSYAALLAH,